نزدیک شدن به شخصیت دکتر مهدی زاده و روانکاوی اندیشه او بسیار مشکل است . مردی که در شطرنج سیاست برای بقای بیشتر  از حاشیه پرهیز داشت و اکنون به راحتی به حاشیه رانده شد

 .

.


دکتر مهدیزاده  با مجلس در آمیخته است. مجلس نه یک مکان اداری بلکه نهادی است که به او هویت می دهد.